Vytisknout tuto stránku

Způsob evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

V nařízení vlády č.201/2010 Sb. jsou stanoveny položky, které musí obsahovat kniha úrazů, povinnosti zaměstnavatele v případě úrazu zaměstnance k němu vyslaného nebo dočasně přiděleného a v případě žádosti zaměstnance o kopii nebo výpis údajů z knihy úrazů.

 1. Zaměstnavatel vede evidenci o úrazech v knize úrazů v elektronické nebo listinné podobě. Evidence obsahuje tyto údaje:
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení (dále jen "jméno") úrazem postiženého zaměstnance,
  2. datum a hodinu úrazu,
  3. místo, kde k úrazu došlo,
  4. činnost, při níž k úrazu došlo,
  5. počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu,
  6. celkový počet zraněných osob,
  7. druh zranění a zraněná část těla,
  8. druh úrazu,
  9. zdroj úrazu,
  10. příčiny úrazu,
  11. jména svědků úrazu,
  12. jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal.
 2. Došlo-li k úrazu u jiného zaměstnavatele, k němuž byl zaměstnanec vyslán nebo dočasně přidělen, zaznamenají údaje podle odstavce 1 do knih úrazů zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance a zaměstnavatel, k němuž byl úrazem postižený zaměstnanec vyslán nebo dočasně přidělen.
 3. Zaměstnavatel vydá zaměstnanci na jeho žádost kopii nebo výpis údajů v knize úrazů o jeho úrazu; dojde-li ke smrtelnému úrazu, zaměstnavatel je vydá rodinným příslušníkům zaměstnance na jejich žádost.

§3

Smrtelný pracovní úraz je nově definován takto:

Pro statistické účely se smrtelným pracovním úrazem rozumí takové poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do 1 roku zemřel.

§4

Jsou specifikovány povinnosti při ohlašování pracovního úrazu a smrtelného pracovního úrazu a to následovně:

 1. Zaměstnavatel ohlásí pracovní úraz bez zbytečného odkladu
  1. územně příslušnému útvaru Policie České Republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin,
  2. příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti, a trvá-li hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance více než 5 dnů nebo lze-li vzhledem k povaze zranění takovou dobu hospitalizace předpokládat,
  3. příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu, jde-li o závažný pracovní úraz podle jiného právního předpisu,
  4. zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil,
  5. zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn.

    

 2. Zaměstnavatel ohlásí smrtelný pracovní úraz bez zbytečného odkladu
  1. územně příslušnému útvaru Policie České republiky,
  2. odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  3. příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti,
  4. příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu,
  5. zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil,
  6. zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn.

§5

Záznam o úrazu musí být bez zbytečného odkladu předán oprávněným osobám.

Záznam o úrazu vyhotovuje zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl. Záznam o úrazu předá zaměstnavatel bez zbytečného odkladu oprávněným osobám. Rozbor záznamu o úraze je v příloze č. 1 tohoto dokumentu.


§6

 

Zaměstnavatel zašle záznam o úrazu za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do pátého dne následujícího měsíce

 1. územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin,
 2. příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti,
 3. příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu,
 4. zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn,
 5. organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

§7

V případě smrtelného pracovního úrazu zašle zaměstnavatel záznam o úrazu nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl,

 1. územně příslušnému útvaru Policie České republiky,
 2. příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti,
 3. příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu,
 4. zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn,
 5. organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

§8

 

K formuláři záznamu o úrazu je nově definován také formulář Záznam o úrazu – hlášení změn. Ten slouží především k podchycení změn, které vzniknou po odeslání vyplněného formuláře záznam o úrazu a tím k vedení přesnějších statistických údajů o pracovních úrazech.

 1. Byl-li zaměstnavatelem odeslán záznam o úrazu podle § 6 a 7 a následně se zaměstnavatel dozví o skutečnostech, které vedou ke změně v něm uvedených údajů, vyhotoví zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance záznam o úrazu _ hlášení změn.
 2. Záznam o úrazu _ hlášení změn vyhotoví zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance v případě, že
 1. hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance přesáhla 5 dnů,
 2. dočasná pracovní neschopnost úrazem postiženého zaměstnance v důsledku jeho úrazu byla ukončena po odeslání záznamu o úrazu,
 3. zaměstnanec postižený úrazem na jeho následky nejpozději do 1 roku zemřel, nebo
 4. došlo ke změně v posouzení zdroje nebo příčiny úrazu, povahy úrazu, popřípadě k jiným skutečnostem majícím vliv na zpracování a obsah záznamu o úrazu _ hlášení změn.

 

 1. Záznam o úrazu _ hlášení změn zašle zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance nejpozději do pátého dne následujícího měsíce
  1. příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti,
  2. příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu,
  3. zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn,
  4. územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin nebo v případě smrtelného pracovního úrazu,
  5. organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
 2. Záznam o úrazu _ hlášení změn zašle zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance rovněž odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 3. Vzor záznamu o úrazu _ hlášení změn je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§9

 

 1. Záznam o úrazu i záznam o úrazu _ hlášení změn zasílá zaměstnavatel elektronicky nebo v listinné podobě.
 2. Zasílá-li se záznam o úrazu nebo záznam o úrazu _ hlášení změn elektronicky, lze použít tiskopis podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení nebo přílohy č. 2 k tomuto nařízení; Ministerstvo práce a sociálních věcí zpřístupní tiskopisy způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§10

 

Příslušnost útvaru Policie České republiky a správních úřadů podle § 4, 6, 7 a 8 se řídí místem, kde došlo k úrazu nebo smrtelnému pracovnímu úrazu.

Vyberte si termín Vašeho školení

Chybí Vám některá zákonná školení. Vyberte si jeden z termínů.

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)