Vytisknout tuto stránku

Konzultační a poradenská činnost

Zpracování dokumentace

Kategorizace prací

V souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 37 Zákona č. 258/2000 Sb., je třeba, dle níže uvedených pravidel, zpracovat a následně předložit územně příslušné hygienické stanici, Návrh na kategorizaci prací z hlediska hygieny práce. Návrh předkládají všechny subjekty, které zaměstnávají fyzické osoby v pracovněprávních nebo obdobných pracovních vztazích, (dále jen "zaměstnavatel"), a to do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu prací. Ostatní práce na pracovištích zaměstnavatele, které nebyly takto zařazeny, se považují za práce kategorie první.

Registrace a evidence pracovních úrazů

  • Provádění šetření pracovních úrazů na místě a zpracování dokumentace z šetření
  • Zaslání dokumentů ze šetření pracovního úrazu příslušným orgánům ve stanovených termínech
  • Vyhotovení dokumentace pro řízení odškodnění pracovního úrazu a pro vyplacení náhrad škody vzniklé pracovním úrazem
  • Zpracování závěrečné zprávy ze smrtelného úrazu nebo úrazu s dobou hospitalizace delší než 5 kalendářních dnů
  • Zastupování při jednání s orgány a organizacemi v rámci šetření pracovních úrazů
  • Dodání Knih úrazů pro evidenci všech pracovních úrazů
  • Vedeme evidenci všech pracovních úrazů u objednatele

Pracovní lékařství

Prověrky pracovišť – audit

Zastupování při kontrolách orgánů státní správy