Vytisknout tuto stránku

Zpracování dokumentace

Nakládání s vodami

 • Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami,
 • Žádost o prodloužení platnosti povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami,
 • Žádost o stavební povolení k vodním dílům,
 • Žádost o udělení souhlasu (§ 17 vodního zákona),
 • Žádost o vyjádření (§ 18 vodního zákona),
 • Poplatkové hlášení a přiznání za zdroj odběru podzemní vody,
 • Poplatkové hlášení a přiznání při vypouštění odpadních vod do vod povrchových,
 • Provozní řád zdroje pitné vody pro veřejnou potřebu,
 • Povodňový plán,
 • Posouzení kritérií pro povinnost zpracovat havarijní plán,
 • Havarijní plán.

Nakládání s odpady

 • Zařazení odpadů podle katalogu odpadů
 • Vedení evidence odpadů
 • Zpracování hlášení o produkci a nakládání s odpady
 • Zpracování plánu odpadového hospodářství
 • Zpracování žádosti o souhlas k upuštění od třídění odpadů
 • Zpracování žádosti o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady
 • Zpracování identifikačního listu nebezpečného odpadu
 • Vedení evidence přepravovaných nebezpečných odpadů
 • Označování shromažďovacích nádob s nebezpečnými odpady

Ovzduší

 • Zařazení stacionárních zdrojů do příslušné kategorie
 • Vedení provozní evidence
 • Zpracování souhrnné provozní evidence
 • Výpočet poplatků za zdroj znečišťování ovzduší
 • Zpracování oznámení o provozování malého zdroje znečišťování ovzduší
 • Zpracování oznámení o provozování stacionárního zdroje těkavých organických látek
 • Vedení evidence těkavých organických látek
 • Zpracování hlášení o spotřebě těkavých organických látek

Nakládání s chemickými látkami

 • Zpracování klasifikace nebezpečných chemických látek a přípravků
 • Vedení evidence nebezpečných chemických látek a přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické
 • Zpracování písemných pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
 • Posouzení objektu nebo zařízení z hlediska prevence havárií